MIS-C

Multisistem inflamatuar sendrom, tehlikeli ve potansiyel olarak ölümcül olan SARS-CoV-2 ile ilişkili yeni bir pediatrik hastalıktır. Aşırı inflamasyon, ateş, abdominal(karın) semptomlar, konjunktivit ve döküntü ile karakterizedir. Çocuklar tipik olarak COVID-19 enfeksiyonundan 3-4 hafta sonra MIS-C belirtileri/semptomları gösterir ve çoğu hızla şoka ve kardiyorespiratuar yetmezliğe ilerler. Erken tanı ve tedavi ile çocukların çoğu hayatta kalacaktır ancak bu durumun uzun vadeli sonuçları şu anda bilinmemektedir.

SARS-CoV-2 endişe verici bir hızla tüm dünyaya yayılırken salgının başında çocukların hasta olmadığı veya genellikle hafif bir seyirle seyrettiği düşünülüyordu. Ancak Nisan 2020'de alınan veriler MIS-C veya PIMS-TS olarak adlandırılan yeni ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir çocukluk hastalığı ortaya çıktı. MIS-C'de yaygın unsur hiperinflamatuar şoktu ve çocuklarda yoğun bakıma yatışlara neden oluyordu. Dikkate değer olan ise yayınlara göre %1-7 hasta kaybediliyordu. 

Ve araştırma ve yayınlara göre COVID-19 hastalığının asemptomatik seyrine rağmen çocukların hala MIS-C geliştirebilecekleri düşünülmektedir. MIS-C'nin tipik olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonundan 3-4 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. MIS-C tanısı konduğunda çocukların çoğunun SARS-CoV-2'ye karşı antikorları pozitifken PCR negatiftir. Bir diğer endişe konusu  ise  MIS-C geliştiren çocukların %52'sinde altta yatan herhangi bir hastalık olmamasıdır. Bu hastalığın öngörülmez olduğunu düşündürmektedir. Bazı çocukların MIS-C geliştirmeye neden daha duyarlı olabileceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Daha fazla araştırma gerektiren konu  fazla kilolu veya obez olan çocuklardır. Bir incelemede, aşırı kilolu veya obez  olan çocukların % 50’ni MIS-C olmaktadır. Obezitenin neden COVID-19/MIS-C için bir risk faktörü olabileceğini açıklayan mekanizmalar: yağ dokusunda iltihaplı hücrelerin birikmesi, yağ dokusuyla ilişkili sitokinler ve proinflamatuarlar, bozulmuş solunum işlevi ve yağ hücrelerinde daha fazla SARS-CoV- 2 bağlanma reseptörü olmasıdır.

COVID-19'lu çocuklarda üst solunum semptomları görülürken, MIS-C ateş (%100), kusma (%68) ve karın ağrısı/ishal (%73)olur. MIS-C'deki karın ağrısı o kadar şiddetli olabilir ki bazı vakalarda hastaların apandisit olduğu sanılabilir. Abdomen (karın) görüntülemelerinde (ultrason, BT veya MR) asit, bağırsak/kolon iltihabı ve mezenterik adenopati gözlenebilir. Ama MIS-C'de geniş gastrointestinal patoloji yelpazesi söz konusudur, atipik görüntülenmelere de olabilir. Örneğin 11 yaşındaki bir çocuğa SARS-CoV-2'ye ikincil pankreatit tanısı konan bir yayın vardır.

MIS-C'nin tanısında laboratuvar testleri de yardımcı olabilir. Nötrofili ve lenfositopeni sıktır. Prokalsitonin, interlökin-6 ve troponin yükselebilir.

Multisistem inflamatuar sendromlu çocuklarda kardiyak belirtilerin baskınlığı da dikkat çekicidir.  Birkaç gün içinde koroner arterlerin anevrizması görülmektedir. MIS-C kardiyak tutulumunun uzun vadeli etkileri şu anda bilinmediğinden yakın takip önemli olacaktır. Kalp tutulumu ve klinik görünümü ile Kawasaki hastalığına benzetilen MIS-C'de bulunan ayırt edici klinik özellikler kusma, ishal ve karın ağrısını içerir. Kawasaki hastalığı, 5 yaşın altındaki küçük çocuklarda görülürken, MIS-C'deki ortalama yaş 9'dur. Bu sendromlar arasındaki örtüşen özellikler ise benzer patofizyolojiyi paylaşabileceklerini ve muhtemelen bu hastaların neden benzer tedavilere yanıt verdiğini açıklamaktadır.

MIS-C ve COVID-19 arasındaki klinik belirti ve semptomlardaki farklılıklar aşağıda gibi görselleştirilebilir. Bazı semptomlar örtüşse de MIS-C'de döküntü, kusma ve ishal daha yaygındır. COVID-19'da ise daha fazla üst solunum semptomları vardır (örneğin, öksürük, rinore).

Eklenme Tarihi: 12.11.2020 20:07:38